Werkgroep Leuven Rechtdoor vzw steunt Zaventem Plus en roept op tot het tekenen van de petitie

Zaventem Plus is een burgerbeweging (ontstaan door bezorgde bewoners in de Noordrand van Brussel). Zaventem Plus wil een toekomst voor de luchthaven waarbij gelijkheid en respect de fundamenten zijn van een lange termijnvisie. Ze klagen daarbij aan dat de Brusselse burgemeesters willen dat er geen enkele vlucht meer boven Brussel vliegt, waardoor het oosten en noorden van Brussel (dus in de Vlaamse rand) alle vliegbewegingen zouden krijgen.
Ook in Vlaanderen en in de Leuvense regio, zijn er bewoners en gemeenten ten westen van Leuven, die eisen dat er geen enkel vliegtuig meer komt boven hun regio terwijl ze historisch altijd een deel gehad hebben en dichter bij de luchthaven wonen. Wij eisen in eerste instantie het schrappen van de vliegroute Leuven Rechtdoor, zodat het evenwicht wordt hersteld in de Leuvense regio.

Wij steunen Zaventem Plus, en wel omwille van de volgende redenen : 
- net zoals de Werkgroep Leuven Rechtdoor (vzw), vindt Zaventem Plus dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Doordat alle vluchten boven een zelfde regio zouden vliegen, stijgt het gebied dat boven een Lden-norm komt te liggen (Lden = eenheid die de geluidsdruk meet over lange duur) en zal dit leiden tot ontwaarding van onroerend goed.
- door een eerlijke spreiding van het vliegtuiglawaai is het voor iedereen draaglijk en hoeft dit voor geen enkel gebied tot vermindering van waarde te leiden of tot een ongezonde en onleefbare regio
- wij vragen samen met Zaventem Plus aan de bevoegde politici om hun beleid af te stemmen om het gelijkheidsbeginsel en een verstandige ontwikkeling van de luchthaven, met minimalisering van geluidsoverlast en het stoppen met invoeren van steeds nieuwe vliegroutes (zoals de Leuven Rechtdoor vliegroute) die het evenwicht en de rechtszekerheid van bewoners verstoren, en het probleem alleen maar verplaatsen.
- Werkgroep Leuven Rechtdoor (vzw) heeft steeds voor een genuanceerde stem gepleit waarbij de ontwikkeling van de luchthaven en de leefbaarheid van de regio hand in hand gaan. Dit kan uiteraard alleen indien iedere gemeente en regio in dit land rond de luchthaven hun verantwoordelijkheid opnemen. Zie hiervoor ons persbericht van 16 juni 2015 : http://www.leuvenrechtdoor.be/nieuws/persbericht-16-06-2015

Wij roepen alle bewoners in de Leuvense regio op om de petitie van Zaventem Plus te tekenen, dit kan hier :

http://www.zaventemplus.be